Temple of the Four Lintels: Lintel II, underside. After Beyer (1937).

Lintel I front - Lintel I underside - Lintel II front - Lintel II front (2) - Lintel III front - Lintel III front (2) - Lintel III underside - Lintel IV front - Lintel IV underside - home